Skip to navigation Skip to content turn2us logoTurn2us - to access benefits & grants.
Search this site

You are here:

Ein gwaith

Diben ein gwasanaethau yw dileu’r rhwystrau hynny sy’n atal pobl sydd wir mewn angen rhag derbyn y cymorth ariannol sydd ar gael ar eu cyfer.

Os ydych yn unigolyn sy’n ceisio am gymorth ar gyfer eich hun neu rywun sy’n agos i chi, bwriada Turn2us eich helpu i gael mynediad at yr arian sy’n ddyledus i chi. Am y tro cyntaf erioed, mewn un lle ar ein gwefan, gallwch gael hyd i wybodaeth i’ch helpu i ddod o hyd i gymorth yn ôl eich anghenion a’ch amgylchiadau personol. Gallwch hefyd gofrestru am gyfrif Turn2us personol a fydd yn eich caniatáu i ymholi’n gyfrinachol a llenwi ceisiadau uniongyrchol i elusennau sy’n dosbarthu grantiau trwy ein dolen Chwilio am Grantiau.

Os ydych yn gyfryngwr - un o’r miloedd o ymgynghorwyr, swyddogion lles, gweithwyr cynnal ac ymwelwyr cartref gwirfoddol sy’n cysylltu’n uniongyrchol â phobl mewn angen ariannol - gall Turn2 us eich helpu i ddarganfod yr adnoddau cywir i gefnogi’r bobl sydd angen cymorth. Hefyd, gallwch gadw manylion a cheisiadau’r unigolion hyn yn ‘Fy Nghyfrif Turn2us’, sy’n eich galluogi i gael mynediad i ffeiliau yn ôl yr angen.

Os ydych yn elusen sy’n rhoi grantiau i unigolion, mae Turn2us yn darparu gwasanaeth cynhwysfawr a hygyrch sy’n gallu cynyddu mynediad at nifer y bobl a allai fanteisio ar eich cefnogaeth, yn enwedig pobl sy’n anodd eu cyrraedd. Mae ein system hyblyg yn caniatáu i chi deilwra manylion eich elusen i ateb eich anghenion a’u diweddaru yn ôl yr angen. Derbynnir ymholiadau a cheisiadau ar-lein neu ar wefan Turn2us. Gallwch hefyd gael mynediad at restri o bawb sydd wedi gwneud cais atoch chi trwy Turn2us a gallwch wirio statws presennol unrhyw geisiadau am help.

Updated: 24 September 2010

Facebook (opens in a new window) Twitter (opens in a new window) YouTube (opens in a new window) Nominet Award - Doing Good Online Highly Commended