Skip to navigation Skip to content turn2us logoTurn2us - to access benefits & grants.
Search this site

You are here:

Storiau Llwyddiant

Yn yr adran hon, cewch ddarllen am unigolion sydd wedi defnyddio gwasanaethau Turn2us i ddod o hyd i’r help sydd ei angen arnynt. Mae eu storiau hwy yn dangos yr effaith gadarnhaol y gall ein gwasanaethau ei gael ar fywydau y bobol sy’n byw mewn angen ariannol. Roedd cael yr help oedd ei angen arnynt wedi eu helpu i ymdopi â’r anawsterau oedd yn eu hwynebu, gwella eu hyder ac yn aml iawn wedi arwain at gyfleoedd newydd a dyfodol gwell.

Os ydych chi wedi defnyddio gwasanaethau Turn2us fel unigolyn, cyfryngwr neu elusen sy’n cynnig grant a bod gennych ddiddordeb mewn bod yn rhan o’r adran hon, ebostiwch i‘r cyfeiriad hwn, os gwelwch yn dda: info@turn2us.org.uk

Anna
“Fyddwn i ddim wedi derbyn y gefnogaeth ariannol oddi wrth y Bank Workers Charity onibai amTurn2us, gan na fyddwn i’n gwybod lle i droi am help. Mae’r gefnogaeth ariannol a gefais wedi bod yn help mawr i mi, ac wedi rhoi tawelwch meddwl yn ystod amser anodd iawn.”

Mae Anna yn 52 oed a chanddi un mab. Gweithiodd i fanc am dros 20 mlynedd. Roedd hi’n mwynhau ei gwaith ac yn falch iawn o’r ffaith ei bod yn gallu cynnal ei mab a hithau. Yna cafodd niwed a golygodd hynny na allai weithio mwyach ac roedd bywyd yn ymdrech er mwyn cael dau pen llinyn ynghyd. Doedd hi ddim yn gwybod pa help oedd ar gael, na sut oedd cael mynediad iddo.

Pan awgrymodd rhywun y dylai edrych ar wefan Turn2us, defnyddiodd Anna yr adran chwilio am grantiau a darganfod fod ganddi hawl i gael help oddi wrth the Bank Workers Charity. Fe wnaeth ymholiad ar-lein i’r elusen hon, gan ddefnyddio ei chyfri ‘Fy Turn2us’ personol. Roedd ei chais yn llwyddiannus a hyd yn hyn mae Anna wedi derbyn grantiau gwerth tua £1600 oddi wrth the Bank Workers Charity, sydd wedi ei helpu gydag atgyweiriadau hanfodol i’r tŷ a chostau gwresogi. Yn ogystal fe helpodd gweithiwr achos the Bank Workers Charity, fu’n ymweld ag Anna, ei helpu gyda Lwfans Byw i’r Anabl. 


Elusennau sy’n Rhoi Grantiau

Cronfa les alwedigaethol ydyw the Bank Workers Charity - support for bank staff  ar gyfer y gymuned banciau, sydd wedi bod yn gweithio gyda Turn2us ers  ei lansiad llynedd. Trwy Turn2us , mae the Bank Workers Charity yn gallu derbyn ymholiadau priodol oddi wrth unigolion allai fod â hawl am eu help am ddim.

Dywedodd, Fred Payne, Prif Weithredwr: “Mae Turn2us wedi helpu’r elusen i gyfeirio’n well ei wasanaethau tuag at y sector cyngor ac elusen. Mae gennym strategaeth i roi gwybod i’r gymuned bancio, ond mae llawer iawn o bobol wedi gadael neu ymddeol a dyma’r bobol rydyn ni am estyn allan atynt. Gan fod Turn2us yn wasanaeth cynhwysfawr, mae wedi gwneud pethau’n hawdd i gynghorwyr i ddod o hyd i beth sy’n cael ei gynnig gennym a helpu aelodau ein cymuned. Fe fyddwn yn sicr yn argymhell elusennau i ddefnyddio Turn2us ac annog eraill i gofrestru ar gyfer y gwasanaeth.”

Last updated: 10 May 2011

Facebook (opens in a new window) Twitter (opens in a new window) YouTube (opens in a new window) Nominet Award - Doing Good Online Highly Commended