Skip to navigation Skip to content turn2us logoTurn2us - to access benefits & grants.
Search this site

You are here:

Cymorth i hawlio a chasglu budd-daliadau

Cymorth i hawlio budd-daliadau

Fe all fod yn anodd iawn i ddarganfod p’un ai eich bod yn gymwys i dderbyn budd-dal penodol neu beidio. Gallwch gael cymorth o’r mannau canlynol:

  • Gall y ddolen Gwirio Budd-daliadau Turn2us eich helpu i ddarganfod eich hawl i dderbyn rhai budd-daliadau. 
  • Gall ymgynghorydd profiadol hefyd eich helpu i ddarganfod os ydych yn gymwys i dderbyn budd-dal, a gallant eich helpu i lenwi’r ffurflen gais.  Chwilio am ymgynghorydd.
  • Mewn rhai achosion, bydd gweithiwr cynnal yn gallu eich helpu i hawlio budd-daliadau. Gallwch ddod o hyd i fanylion cyswllt eich cyngor lleol ar gwefan Gov.UK.
  • Mae’r Llywodraeth yn darparu llinellau cymorth i’ch helpu i gael rhai budd-daliadau. Er enghraifft, gall y Llinell Gymorth Budd-daliadau ar 0800 882 200 eich helpu i ddarganfod eich hawliau ynghylch derbyn budd-daliadau os ydych yn anabl.  Llinell gymorth Credyd Treth:  0845 300 3900. Mewn rhai achosion, byddant yn llenwi’r ffurflen ar eich rhan. 
  • Mae gan Directgov, gwefan y llywodraeth, fwy o wybodaeth am bob math o fudd-daliadau a lle i ddarganfod mwy o gymorth. Ewch i https://www.gov.uk/
  • Mae’n rhaid i wybodaeth am fudd-daliadau fod ar gael mewn sawl ffurf ac iaith y gallwch chi eu deall. Dylech gysylltu â’ch swyddfa budd-daliadau lleol os oes angen gwybodaeth wedi’i gyfieithu arnoch neu wybodaeth ar wahanol ffurf megis Braille neu dâp clywedol.
Cymorth i gasglu budd-daliadau

Telir y mwyafrif o fudd-daliadau yn uniongyrchol i’ch cyfrif swyddfa bost, banc neu gymdeithas adeiladu.  

Os byddech yn ei chael hi’n anodd i agor neu reoli cyfrif, gallwch dderbyn siec (a ellir ei newid am arian mewn swyddfa bost) yn lle. Os ydych yn ddigartref, yn sâl, neu fod gennych anabledd, efallai bydd angen talu eich budd-daliadau drwy siec. Darperir y system hon i bobl sy’n cael anawsterau difrifol wrth ddefnyddio cerdyn, cofio rhif PIN neu ddefnyddio peiriant arian neu lyfr siec. Gellir hefyd ei ddefnyddio os oes gennych sawl wahanol ofalwr sy’n casglu’r arian ar eich rhan. Os oes angen i chi dderbyn eich budd-daliadau drwy siec, dylech gysylltu â’r swyddfa budd-daliadau.

Os yw cael arian allan o’ch cyfrif yn peri problemau, er enghraifft, oherwydd eich salwch neu anabledd, gallwch enwebu rhywun i gael mynediad i’ch cyfrif ar eich rhan.

Os oes gennych gyfrif swyddfa bost, cysylltwch â’ch swyddfa budd-daliadau lleol i wybod mwy am enwebu rhywun arall i gasglu’r arian ar eich rhan. Pan gaiff eich cais ei gwblhau a’i brosesu, bydd eich cynorthwyydd yn derbyn cerdyn a Rhif Adnabod Personol (PIN) a gellir defnyddio hwn mewn unrhyw swyddfa bost er mwyn codi arian o’ch cyfrif ar eich rhan.

Hyd yn oed os nad oes gennych gyfrif yn y swyddfa bost, gallech ganiatáu rhywun arall i gael mynediad i’ch cyfrif banc neu gymdeithas adeiladu. Gofynnwch i’ch banc neu gymdeithas adeiladu am sut i drefnu hyn - byddwch siŵr o fod yn gorfod llofnodi ffurflen er mwyn caniatau hyn.

Facebook (opens in a new window) Twitter (opens in a new window) YouTube (opens in a new window) Nominet Award - Doing Good Online Highly Commended