Skip to navigation Skip to content turn2us logoTurn2us - to access benefits & grants.
Search this site

You are here:

Cymorth ar sut i wneud cais

Defnyddio cronfa ddata grantiau Turn2us

I geisio am help gan ddefnyddio’n gwefan ni, mae yna dri cham i’w dilyn:

 1. Chwilio am gronfeydd grantiau ar sail eich anghenion, gan ddefnyddio’n cronfa ddata grantiau
 2. Cofrestru ar gyfer Fy nghyfrif Turn2us.
 3. Gwneud ymholiadau a cheisiadau i elusennau, i weld os ydyn nhw’n medru helpu.

Rydych yn medru chwilio am grantiau trwy ddefnyddio:

 • y cyfleuster chwilio gyda chymorth – sy’n rhoi canllawiau cam-wrth-gam i chwilio am grantiau sy’n cyfateb i’ch cefndir a’ch profiad chi
 • y cyfleuster chwilio manwl – os ydych yn gyfarwydd â chwilio am grantiau.

Mae’n rhoi cyfres o flychau dewis ac rydych yn medru dewis y meini prawf sy’n berthnasol i chi neu’r person yr ydych yn ceisio drostynt

 • Rhestr A-Y o’r elusennau sy’n rhoi grantiau - os ydych yn gwybod enw elusen sy’n rhoi grantiau ac eisiau mwy o wybodaeth amdanynt, rydych yn medru chwilio am eu manylion cyswllt gan ddefnyddio’r opsiwn yma.
Cyngor wrth chwilio

Gorau po fwyaf o wybodaeth fedrwch chi ei rhoi amdanoch chi’ch hun i ddod o hyd i’r elusennau sy’n cyfateb orau. Felly, meddyliwch am bob agwedd ar eich cefndir a’ch amgylchiadau.

Prin iawn yw’r bobl sy’n cael ‘gyrfa am oes’ y dyddiau hyn, felly wrth chwilio am help gan elusennau galwedigaethol sy’n rhoi grantiau, meddyliwch am yr holl swyddi yr ydych chi wedi eu cael yn ystod eich bywyd gweithiol. Er enghraifft, os ydych wedi gwasanaethu yn y lluoedd arfog, er bod hyn rhai blynyddoedd yn ôl, mae’n debygol y byddwch yn gymwys i gael help gan un o’u helusennau sy’n rhoi grantiau.

Hefyd, meddyliwch am y diwydiannau neu’r cwmnïau yr ydych wedi gweithio ynddynt, oherwydd mae rhai elusennau galwedigaethol sy’n rhoi grantiau yn rhoi i bobl sydd wedi gweithio yn y swyddi hyn – efallai mai rheolwr gyfarwyddwr neu lanhawr oedd y person, nid oes gwahaniaeth.

Wedi i chi orffen chwilio a chael rhestr o gronfeydd grant a allai eich helpu, darllenwch drwy eu meini prawf cymhwyso eto cyn i chi wneud ymholiad, oherwydd efallai y bydd canlyniadau eich chwiliad yn cynnwys rhai na fydd yn medru eich helpu. Y gyfrinach yw dod o hyd i gysylltiad rhwng eich cefndir neu amgylchiadau chi a’r grŵp o bobl y mae’r elusennau yn eu helpu.

Cofrestru i gael ‘Fy nghyfrif Turn2us’

Os ydych yn cofrestru i gael ‘Fy nghyfrif Turn2us’, fe fyddwch yn medru cwblhau ein ffurflenni ymholiad neu ffurflenni cais ar-lein a’u hanfon i ffwrdd i elusennau a fydd, efallai, yn medru eich helpu. Rydych hefyd yn medru tracio cynnydd ymholiadau ac edrych ar unrhyw negeseuon yr ydych wedi eu hanfon a’u derbyn.

Ni fydd yn rhaid i chi ailadrodd yr un wybodaeth dro ar ôl tro wrth chwilio am help. Mae safle Turn2us yn cofio unrhyw fanylion yr ydych wedi eu bwydo i mewn i’r ffurflenni ar-lein unwaith. Trwy gael cyfrif, rydych hefyd yn medru llenwi’r ffurflenni ychydig ar y tro yn hytrach na’r cyfan ar unwaith. Os fyddwch chi angen cyflwyno cais i elusen arall sy’n rhoi grantiau yn nes ymlaen, fe fydd yr holl ddata’n cael ei arbed a’i drosglwyddo at ffurflen newydd.

Gwneud ymholiad

Unwaith fyddwch chi wedi dod o hyd i gronfa grant a fydd, efallai, yn medru eich helpu, ac wedi cofrestru i gael Fy nghyfrif Turn2us, y cam nesaf yw llenwi ffurflen ymholiad ar-lein. Mae hyn yn gofyn cwestiynau cyffredinol i chi ynghylch eich cefndir, fel bod yr elusennau sy’n rhoi grantiau yr ydych wedi dod o hyd iddynt yn medru asesu eich cais am help.

Unwaith fyddwch chi wedi anfon y ffurflen i ffwrdd, dylai’r elusennau ateb eich ymholiad trwy e-bost yn dweud wrthych:

 • efallai y byddant yn medru helpu, ond eu bod angen mwy o wybodaeth
 • nad ydynt yn medru eich helpu a pham
 • eu bod am eich gwahodd i geisio’n ffurfiol.

Mae’r amser y mae’n ei gymryd iddynt i ateb yn dibynnu ar adnoddau a gweithdrefnau yr elusen.

Mae’n well gan rai elusennau eich bod yn cysylltu â nhw’n uniongyrchol yn lle llenwi ffurflen ymholiad Turn2us – fe fydd yn nodi hyn yn y man ble maen nhw wedi eu rhestru ynghyd â manylion ynglŷn â’r ffordd y maen nhw eisiau i bobl gysylltu â nhw, a’u cyfeiriad cyswllt.

Gwneud cais

Fe fyddwch chi ond yn medru ceisio am help yn ffurfiol pan fydd elusen sy’n rhoi grantiau yn gofyn i chi wneud hynny, ar ôl i chi gyflwyno ffurflen ymholiadau Turn2us iddynt neu gysylltu’n uniongyrchol. Yna, fe fydd yn rhaid i chi lenwi ffurflen gais lawn – naill ai ffurflen ar-lein Turn2us neu ffurflen yr elusen ei hun. Fe fyddan nhw’n eich cynghori ynghylch y rhai y dylech eu defnyddio.

Fel arfer, mae’r broses ymgeisio yn un eithaf manwl. Fe fyddan nhw ond yn gofyn i chi am yr wybodaeth sydd ei hangen ar yr elusennau sy’n rhoi grantiau er mwyn dod o hyd i help perthnasol i chi.

Adeg y cam ymgeisio, gofynnir nifer o gwestiynau i chi ynglŷn â:

 • Chi a’ch teulu
 • Eich cefndir a’ch amgylchiadau
 • Eich cyllid
 • Eich rhesymau dros ofyn am help
 • Pam yr ydych yn gymwys am help gan elusen benodol sy’n rhoi grantiau, yn eich barn chi

Fe fyddwn ond yn gofyn i chi am y manylion sydd eu hangen ar y mudiadau sy’n rhoi grantiau i sicrhau eich bod yn cael yr union beth sydd ei angen arnoch. Fe fydd unrhyw wybodaeth a geir gennych yn cael ei chadw’n hollol gyfrinachol ac ond yn cael ei rhannu os ydych chi’n caniatáu hynny.

Fel arfer, mae elusennau sy’n rhoi grantiau yn ceisio rhoi ateb i ymgeiswyr cyn gynted â phosib. Mae llawer yn dibynnu ar yr adnoddau sydd ar gael ganddynt, o ran staff a chyllid, y gweithdrefnau y maen nhw’n eu defnyddio i asesu’ch cais a’r gwiriadau angenrheidiol y mae angen iddyn nhw eu gwneud er mwyn ystyried eich cais am help. Er enghraifft, fe fydd angen i’r elusen sy’n rhoi grantiau gadarnhau’r manylion yr ydych wedi eu rhoi amdanoch chi’ch hun, fel y budd-daliadau yr ydych yn eu cael, unrhyw afiechyd neu anabledd sydd gennych a faint o Dreth Gyngor yr ydych yn ei thalu. Os oes rhaid iddyn nhw gysylltu â chi neu rywun arall i gael manylion sydd ar goll, efallai y bydd hyn yn achosi oedi. Felly, po fwyaf o wybodaeth yr ydych yn ei rhoi, y cyflymach y bydd eich cais yn cael ei drafod.

Gyda rhai elusennau sy’n rhoi grantiau, fe fydd pwyllgor yn ystyried eich cais, ac efallai y bydd y pwyllgor yma’n cwrdd unwaith y mis neu hyd yn oed yn llai aml. Mae eraill yn cyflogi gweithwyr achos sy’n ymweld â buddiolwyr potensial yn eu cartrefi eu hunain i gynnig cymorth ac i asesu eu cais am help.

Os yw mudiad yn penderfynu eich helpu, fe fydd yn gofyn i chi brofi pwy ydych chi cyn rhyddhau arian neu eitemau y mae’n bwriadu eu rhoi i chi.

Mae pob person sy’n cofrestru i ddefnyddio gwasanaethau Turn2us yn medru cael tri ymholiad ar agor ar unrhyw un adeg. Os nad yw elusen yn medru eich helpu, dylai anfon e-bost atoch yn nodi pam. Mae hyn yn diweddaru eich cyfrif Turn2us ac yn eich galluogi i anfon ymholiad newydd at fudiad arall.


Beth yw grantiau?
Pa gymorth sydd ar gael?
Pwy sy’n medru ceisio am help?
Sut i geisio
Help i geisio
Tudalen chwilio am grantiau
Dod o hyd i Gynghorydd
Cwestiynau Cyffredin ynglŷn â Grantiau

Facebook (opens in a new window) Twitter (opens in a new window) YouTube (opens in a new window) Nominet Award - Doing Good Online Highly Commended