Skip to navigation Skip to content turn2us logoTurn2us - to access benefits & grants.
Search this site

You are here:

Pa gymorth sydd ar gael?

Mae cronfa ddata grantiau Turn2us yn cynnwys manylion ynglŷn â thua 3,500 o gronfeydd a weithredir gan elusennau sy’n rhoi grantiau i bobl sydd:

 • Ag anghenion ariannol ac anghenion lles; a/neu
 • Angen help gyda’r costau sy’n gysylltiedig â chyrsiau addysg a hyfforddiant

Mae pob elusen sy’n rhoi grantiau’n gweithio mewn ffordd unigol iawn ac mae’r mathau o gymorth y maen nhw’n eu rhoi hefyd yn unigol iawn. Er bod yr help ariannol y maen nhw’n ei rhoi yn cael ei rhoi trwy grantiau fel arfer, mae llawer ohonyn nhw hefyd yn rhoi cymorth ar ffurf cyngor a gwasanaethau.

Dyma enghreifftiau o’r help a allai fod ar gael i chi gan elusennau sy’n rhoi grantiau:

 • Symiau rheolaidd o arian i’ch helpu gyda’ch biliau a threuliau byw eraill. Efallai y bydd hyn am gyfnod cyfyngedig yn unig, tra’ch bod chi’n mynd trwy newidiadau anodd yn eich bywyd, er enghraifft rydych wedi colli rhywun agos neu wedi colli eich swydd. Efallai y bydd hefyd yn cael ei rhoi fel cymorth ‘parhaus’, er enghraifft os ydych wedi gorfod ymddeol o’r gwaith am resymau meddygol ac rydych angen help i dalu’ch biliau neu i brynu pethau hanfodol fel bwyd a dillad.
 • Grantiau un taliad (weithiau, gelwir y rhain yn rhoddion penodol) i’ch helpu i dalu am eitem benodol sydd ei hangen arnoch. Yn aml, mae’n cael ei rhoi fel arian. Ond, mae rhai elusennau sy’n rhoi grantiau yn prynu eitemau penodol, fel dodrefn, ffôn neu deledu, ar ran eu buddiolwyr – yn enwedig os ydyn nhw’n medru cael gwell pris amdanynt am eu bod yn elusen neu’n prynu llawer ohonynt. Efallai y bydd elusennau sy’n rhoi grantiau hefyd yn prynu offer i helpu rhywun sydd ag anabledd, ac yn eu rhoi ar fenthyg (yn rhad ac am ddim neu am rent isel) yn hytrach na fel rhodd.
 • Grantiau addysgol – i helpu gyda chostau cyrsiau addysgol a hyfforddiant. Er enghraifft, i helpu plant sydd angen help ychwanegol am fod anableddau/anghenion arbennig ganddynt neu rhag iddynt golli cyfleoedd addysgiadol am fod eu teulu ar incwm isel. Mae’n bosib y caiff y mathau hyn o grantiau eu rhoi i oedolion ar incwm isel sydd am wella’u siawns o gael swydd hefyd.
 • Talebau neu swm wedi ei dalu ar gredyd i siop, i’ch galluogi chi i gael eitemau penodol sydd eu hangen arnoch, fel bwyd neu ddillad.
 • Help gydag atgyweiriadau i’r cartref, addasiadau ac addurno.
 • Arian i wella’ch siawns o gael swydd neu wella ansawdd eich bywyd, e.e. gwyliau seibiant a chostau teithio.
 • Cyngor ariannol a chwnsela ynghylch dyledion.
 • Gwasanaethau tai.
 • Gwybodaeth a chanllawiau ynghylch rheoli arian ac agweddau o fywyd bob dydd.
 • Efallai bod rhai o’r mudiadau mwy yn cynnig rhai gwasanaethau eu hunain, fel gwyliau, gofal seibiant, cartrefi gofal ac ymweliadau rheolaidd â phobl y maen nhw’n eu helpu, yn enwedig os ydynt yn oedrannus neu ag anabledd.

Fe fydd yr help sydd ar gael i chi yn dibynnu ar reolau pob mudiad, natur eich angen ariannol a’ch incwm presennol. Mae’r wybodaeth sydd wedi ei chynnwys ar wefan Turn2us, ar gyfer pob elusen sy’n rhoi grantiau, yn rhoi mwy o wybodaeth i chi ynghylch rheolau cymhwyso a’r mathau o gymorth a roddir.

Os yw’r cymorth ariannol sydd ei angen arnoch yn fwy na’r hyn y mae elusen benodol sy’n rhoi grantiau yn ei rhoi, efallai y bydd yn cytuno i roi rhan o’r costau i chi. Efallai y byddwch yn medru cael y gweddill gan fudiad arall yr ydych yn gysylltiedig ag ef. Er enghraifft, os oes anabledd gennych ac rydych wedi gweithio mewn math penodol o swydd, efallai y byddwch yn medru cael help gan elusen anabledd berthnasol sy’n rhoi grantiau, yn ogystal ag elusen ar gyfer pobl sydd wedi gweithio yn eich swydd neu’ch diwydiant chi.

Mae llawer o elusennau sy’n rhoi grantiau hefyd yn helpu mewn argyfwng. Mae’r help yn medru bod ar ffurf grant neu fenthyciad (fel arfer, heb unrhyw log, ac i’w dalu yn ôl ar gyfradd y gallwch ei fforddio). Os ydych yn gymwys, fel arfer mae’r elusen sy’n rhoi’r grant yn medru trefnu’r math yma o help o fewn ychydig ddiwrnodau.

Bydd yr hyn sy’n cael ei ddiffinio fel argyfwng yn amrywio, ond mae’n medru cynnwys:

 • Digartrefedd oherwydd tân, llifogydd neu deulu’n chwalu
 • Help gyda chostau gofal seibiant i berson hŷn neu anabl, am fod cynhaliwr yn gorfod mynd i’r ysbyty
 • Atgyweirio eitem o nwyddau’r cartref, fel peiriant golchi, neu brynu un newydd yn ei lle, os oedd y person oedd ei hangen yn anabl neu’n oedrannus a byddai mewn perygl heb yr eitem hon
 • Costau byw hanfodol nad ydych yn medru eu talu am i chi golli eich swydd yn sydyn neu golli person sy’n agos atoch

Os fyddwch chi angen help brys, defnyddiwch Turn2us i ddod o hyd i elusennau sy’n rhoi grantiau y mae gennych gysylltiad â nhw. Yna, fe allwch gysylltu â nhw i weld pa gymorth sydd ar gael ganddynt.

Os ydych ar incwm isel ac yn cael budd-daliadau, efallai hefyd y bydd Benthyciad Argyfwng ar gael o’r Gronfa Gymdeithasol.


Beth yw grantiau?
Pa gymorth sydd ar gael?
Pwy sy’n medru ceisio am help?
Sut i geisio
Help i geisio
Tudalen chwilio am grantiau
Dod o hyd i Gynghorydd
Cwestiynau Cyffredin ynglŷn â Grantiau

Facebook (opens in a new window) Twitter (opens in a new window) YouTube (opens in a new window) Nominet Award - Doing Good Online Highly Commended